کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر فاطمه محبان

دکترای روانشناسی بالینی

دکتری: کاندیدای دکترای روانشناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی ایران_ 1401

کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 1398_1395

کارشناسی: دانشگاه بجنورد 1393-1389

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*