کلینیک روانشناسی نیک مایند

آقای دکتر کامیار منصوری

دکترای روانشناسی بالینی

دکتری: کاندیدای دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه کردستان

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*