کلینیک روانشناسی نیک مایند

آقای دکتر هانی رحیمی

دکترای روانشناسی بالینی

دکتری: روانشناسی بالینی از علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز

کارشناسی: رادیولوژی از علوم پزشکی شیراز

 

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*