کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر سعیده ایزدی

دکترای روانشناسی بالینی

دکتری:  کاندیدای دکترای روانشناسی بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران

کارشناسی ارشد:  فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران

کارشناسی:  فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*