کلینیک روانشناسی نیک مایند

آقای دکتر میثم نیک دانش

دکترای روانشناسی بالینی،روان درمانگر

دکتری:کاندیدای دکترای روانشناسی بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران 
کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل و عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در رشته ی روانشناسی بالینی

کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد تهران

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*