کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم زینب نیک دانش

روانشناس شخصیت، روانسنج

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد:کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد: کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران

کارشناسی: فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*