کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر ژاله افشار

دکترای روانشناسی

دکتری: دکترای روان شناسی از هندوستان، دانشگاه OSMANIA
کارشناسی ارشد: روان شناسی بالینی،از انستیتو روان پزشکی تهران سال ۱۳۷۲
کارشناسی: روان شناسی بالینی از دانشگاه الزهراء تهران سال ۱۳۶۷

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*