افسردگی

اختلال افسردگی و پیش گیری آن

اختلالات افسردگی عبارتند از:اختلال کژتنظیمی خلقی ایذایی،اختلال افسردگی اساسی،اختلال افسردگی پایدار،اختلال ملال پیش از قاعدگی،اختلال افسردگی ناشی از مواد،دارو،اختلال افسردگی ناشی از یک بیماری طبی